Regulamin rejestracji

Poprzez rejestrację na tym forum wyrażasz zgodę, że nie będziesz wysyłał/a żadnych treści, które są fałszywe, zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, wyrażające nienawiść, napastliwe, obsceniczne, profanujące orientację seksualną, grożące, naruszające prywatność, przeznaczone dla dorosłych lub jakkolwiek naruszające polskie lub międzynarodowe prawo. Wyrażasz również zgodę na niepublikowanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiadasz praw do tych materiałów lub pisemnej zgody właściciela praw do tych materiałów. Spamowanie, floodowanie, reklamy, łańcuszki, piramidy oraz podżeganie są również zabronione.

Zauważ, że nie jest możliwe dla obsługi lub właścicieli forum sprawdzenie poprawności wiadomości. Pamiętaj, że nie monitorujemy na bieżąco wysłanych wiadomości, tak więc nie jesteśmy odpowiedzialni za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomości wyrażają opinię autorów i niekoniecznie opinię tego forum, jego załogi lub właściciela forum. Ktokolwiek uważa, że wiadomość jest niezgodna z regulaminem jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum. Obsługa i właściciel forum zastrzega sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasie łamiących regulamin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Jest to proces ręczny, więc nie możemy skasować lub zmienić wiadomości natychmiast. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o użytkowniku w jego profilu.

Za zawartość wiadomości wysłanych przez Ciebie jesteś odpowiedzialny/a wyłącznie Ty.
Ponadto, wyrażasz zgodę na rekompensatę i pozostanie nieszkodliwym dla właściciela/i forum, jakichkolwiek powiązanych stron internetowych z tym forum oraz jego obsługi. Właściciel tego forum zastrzega sobie również prawo do ujawnienia twojej tożsamości (lub jakichkolwiek powiązanych informacji zebranych w tym serwisie) w przypadku formalnej skargi czy prawnych działań wynikających z Twojego użytkowania tego forum.

Masz możliwość, po rejestracji, wyboru nazwy użytkownika. Zalecamy, abyś wybrał/a odpowiednią nazwę. Nigdy nie udostępniaj hasła do konta, które za chwile zarejestrujesz, jakiejkolwiek osobie poza administratorem, z powodu bezpieczeństwa i dla zachowywania możliwości identyfikacji. Zgadzasz się również NIGDY nie używać konta innej osoby z jakiejkolwiek przyczyny. Jest również WYSOCE zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, dla uniknięcia kradzieży konta.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na to forum, będziesz mógł/mogła wypełnić szczegółowe informacje w profilu. Jesteś odpowiedzialny za wprowadzanie czytelnych i dokładnych danych. Jakakolwiek informacja, którą właściciel lub obsługa forum uzna za niedokładną lub wulgarną z natury, zostanie usunięta, z lub bez wcześniejszych uwag. Odpowiednie sankcje mogą zostać nałożone.

Zapamiętaj, że z każdą wiadomością jest zapisywany twój adres IP na wypadek, jeśli miał(a)byś zostać zbanowany/a na tym forum lub zaszłaby potrzeba kontaktu z twoim dostawcą Internetu. Może się to zdarzyć tylko w przypadku większego naruszenia tej zgody.

Zauważ również, że to oprogramowanie umieszcza w przeglądarce cookie, plik tekstowy zawierający różne informacje (takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło). Cookie jest używane TYLKO do utrzymania użytkownika zalogowanego/wylogowanego. Oprogramowanie nie zbiera ani nie wysyła żadnych innych informacji do twojego komputera.

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Użytkownik odwiedzający strony w domenie http://www.nazi-secret.eu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
§1. DEFINICJE
•   Usługodawca – Stowarzyszenie Miłośników Historii „ODYN”, operator strony w domenie www.nazi-secret.eu, z siedzibą w Kaliszu.
•   Użytkownik - osoba fizyczna lub firma odwiedzająca Forum.
•   Regulamin - regulamin, warunki rejestracji i korzystania z Forum . Polityka Prywatności jest jego integralną częścią.
§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
•   Użytkownik korzystający z usług Usługodawcy wyraża zgodę na przetwarzanie danych.
•   Usługodawca zastrzega, że dane Użytkownika nie będą przekazywane ani odsprzedawane firmom i osobom trzecim.
•   Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przechowywanych danych osobowych, jak również do ich zmiany.
•   Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
§3. GROMADZENIE DANYCH
•   Usługodawca będzie przetwarzał dane zgodnie z pkt. 2.
•   Usługodawca informuje również o tym, że korzystając z serwisów Usługodawcy, Usługodawca będzie gromadził dane w postaci adresu IP odwiedzającego, rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej i innych danych gromadzonych przez oprogramowania IP. Usługodawca informuje, że na urządzeniach, za pomocą których będą wyświetlane serwisy Usługodawcy mogą być umieszczane informacje mogące identyfikować odwiedzającego (pliki "cookies") jak również informować o ilości wizyt na serwisach będących własnością Usługodawcy.
•   Usługodawca realizując proces rejestracji będzie gromadził dane osobowe w postaci adresu e-mail, Nicka oraz inne dane jak adres IP i cookies.
§4. BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANYCH DANYCH
•   Usługodawca oświadcza, że dysponuje środkami oraz wiedzą zapewniającą bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Usługodawca oświadcza, że dane Użytkownika będą chronione przed dostępem osób nieupoważnionych jak również będzie zapewniona ich całkowita integralność.
§5. PRZETWARZANIE DANYCH
•   Usługodawca zastrzega sobie prawo przetwarzania otrzymanych danych Użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z Forum.
•   Usługodawca zastrzega sobie prawo przekazania danych Użytkownika uprawnionym organom zgodnie z przepisami prawa polskiego.
•   Użytkownik ma prawo do poinformowania Usługodawcy o zaprzestaniu przetwarzania danych Klienta. Wiąże się to z usunięciem z Forum danych osobowych Użytkownika.
•   Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika w sytuacji kiedy jego działanie nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organów państwowych.
§6. ZMIANA DANYCH
•   Użytkownik ma prawo do dokonywania zmiany danych osobowych przekazanych Usługodawcy.
•   Użytkownik chcący dokonać zmiany danych osobowych ma możliwość samodzielnej zmiany danych osobowych w tzw. „panelu użytkownika”, który jest dostępny dla wszystkich Użytkowników.
§7. USUNIĘCIE DANYCH
•   Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Usługodawcy. Wniosek o całkowite usunięcie danych osobowych należy przesłać na adres Administracji Forum.
•   Usunięcie danych Użytkownika jest równoważne z usunięciem konta Użytkownika.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•   W sprawach nieuregulowanych przez Politykę Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
•   Wszelkie kwestie sporne dotyczące Polityki Prywatności będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę.

Administracja Forum